fbpx

תקנון האתר

הסועד הנודד

1. רכישת הכרטיסים

 • רכישת הכרטיסים מתבצעת רק דרך הסועד הנודד
 • רכישת כרטיסים דרך האתר
 • רכישת כרטיסים מתבצעת באמצעות כרטיסי האשראי בלבד.
 • רכישת הכרטיסים באמצעות האתר מאובטחת.

2. אישור לקבלת הכרטיסים

 • כרטיסים שיוזמנו לאירועים באמצעות האתר יתקבלו אצל המזמין באמצעות דואר אלקטרוני.
 • את האסמכתא שתתקבל יש להציג לנציגי הסועד הנודד בראשיתו של האירוע המבוקש בצירוף תעודה מזהה של בעל הכרטיס.
 • הכרטיסים הינם שמים ואינם ניתנים להעברה, כל אדם חיב בכרטיס.
 • שינוי ו/או החלפה בקשר עם כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה ישירה לסועד הנודד, ובכפוף לתקנון זה. ויודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.
 • לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע מסוים ו/או למועד מסוים. החלפת כרטיס מהווה ביטול עסקה, כמשמעותה מוצג בהמשך.

3. הצגת כרטיסים שהוזמנו

 • כל רוכש/ת כרטיסים מחויב להציג את הכרטיס במעמד האירוע.(גם תינוקות )

4. ביטול עסקה

 • ביטול עסקה יכול להתבצע בכתב, ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני יום האירוע המוזמן.
 • עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בדמי הביטול.
 • דמי הביטול הינם – 25 ש"ח לאדם.
 • במידה וכלול בהזמנה השכרה של חדר או אוהל תנאי הביטול לפי המדיניות של המקום
 • אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט, מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה).
 • אם וככל שיבוטל אירוע על ידי הסועד הנודד יהא המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו בפועל בקשר עם האירוע, וזאת תוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו נודע לסועד הנודד על הכוונה לבטל את האירוע, וכנגד הצגת הכרטיס כשהוא שלם, וזאת כפיצוי מלא וסופי בקשר לביטול האירוע.
 • אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי, באותו האופן הקבוע בסעיף 3 לעיל.

5. שמירת פרטיות
א. הסועד הנודד (להלן ״החברה״), מכבדת את פרטיותך. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אתה
בוטח בנו במידע שלך. אנו מבינים שזו אחריות גדולה ומשקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע
שלך.
ב. החברה מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי
הגנת המידע התקפים.
ג. החברה מחיובת  לא להעביר פרטיי לקוחות לצד ג׳

ט.ל.ח הזכות לשינוים שמורה

אודות הסועד הנודד